O diakonii

Diakonie ČCE - středisko CESTA vzniklo k 1. prosinci 1997. Denní stacionář zahájil svůj provoz 5. ledna 1998. O ranou péči byla nabídka služeb střediska rozšířena k 1. lednu 2009. Za dobu své činnosti si středisko obhájilo své pevné místo na poli sociálních služeb poskytovaných v Uherském Hradišti a jeho okolí, a to i díky svému jedinečnému zaměření na klienty se středním až těžkým mentálním či kombinovaným postižením.

Středisko CESTA kromě svých sociálních služeb aktivně pracuje i na poli PR a fundraisingu, pořádá řadu zajímavých benefičních akcí (Kloboukový bál, koncert kapely Čechomor, benefiční divadelní představení apod.).

Středisko rovněž spolupracuje s organizacemi místní správy, ať už třeba s Městským úřadem Uherské Hradiště či se Zlínským krajem.

Středisko CESTA je členem Asociace nestátních neziskových organizací ve ZK a členem Asociace poskytovatelů sociálních služeb.

 


Statutárním orgánem střediska je tříčlenná Správní rada, jejíž předsedkyní je ředitelka střediska Zuzana Hoffmannová. Správní rada řídí činnost střediska a jedná jménem střediska navenek. Správní rada je odpovědná za zabezpečení veškeré činnosti střediska.

Kontrolním orgánem střediska je sedmičlenná Dozorčí rada v čele s předsedou Karlem Hoffmannem. Dozorčí rada dohlíží na činnost správní rady střediska a na veškerou činnost střediska.

V prostorách střediska sídlí Odloučené pracoviště Základní školy a Mateřské školy speciální Uh. Hradiště.

DIAKONIE ČCE - STŘEDISKO CESTA

Na Stavidle 1266
Uherské Hradiště
686 01


bankovní spojení: 3540709399/0800 - Česká spořitelna, a.s. (pravidla přispívání středisku
IČO: 65267991
DIČ: CZ65267991

Evidovaná právnická osoba - číslo registrace u Ministerstva kultury: 9-294/2003-15222 (do 24. 9. 2003 byla všechna střediska Diakonie registrována u MK pod jednou organizací)

Identifikátor služby Denní stacionář:  849 60 98

Identifikátor služby Raná péče: 399 99 56

KDE NÁS NAJDETE
ADRESA DIAKONIE ČCE - STŘEDISKO CESTA
NA STAVIDLE 1266, UHERSKÉ HRADIŠTĚ

TELEFON +420 776 167 724